Asset Publisher

Phân công trực Tết Ất Mùi 2015

Phân công trực Tết Ất Mùi 2015


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      TRƯỜNG TH YÊN ĐỨC

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:   14 /TrTH

          Đông Triều, ngày  11  tháng  02  năm 2015

V/v: Phân công lịch trực Tết Nguyên đán Ất Mùi năm 2015

 

 

Kính gửi: Phòng giáo dục và Đào tạo Đông Triều.

Thực hiện Công văn số 162/UBND ngày 03/02/2015 của Ủy ban Nhân dân huyện Đông Triều về việc báo cáo tình hình Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015;

Trường Tiểu học Yên Đức báo cáo lịch trực Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015 như sau:

TT

Ngày tháng

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

  15/02/2015

(tức 27 tháng chạp)

Nguyễn Thị Duyên

Y tế học đường

0934.336.638

2

16/02/2015

(tức 28 tháng chạp)

Vũ Thị Phương   

Thư viện

0120.4132.948

3

17/02/2015

(tức 29 tháng chạp)

 Trịnh Thị Hiền

Kế toán

0902.131.911

4

18/02/2015

(tức 30 tết)

Phạm Thị Ngoan

CTCĐ

0121.647.6528

5

   19/02/2015

(tức mùng 1 tết)

Đỗ Văn Lệ

Hiệu trưởng

0902.235.418

6

 20/02/2015

(tức mùng2 tết)

Nguyễn Thị Thùy

Hiệu phó

01266.451.858

7

Ngày 21/02/2015

 tức mùng 3 tết)

Trần Thu Hà

Hành chính

0986.733.838

8

Ngày 22/02/2015

( tức mùng 4 tết)

Nguyễn Thị Thùy

Hiệu phó

01266.451.858

9

Ngày 23/02/2015

(tức mùng 5 tết)

Đỗ Văn Lệ

Hiệu trưởng

0902.235.418

10

Ngày 24/02/2015

(tức mùng 6 tết)

Phạm Thị Ngoan

CTCĐ

0121.647.6528

11

Ngày 25/02/2015

 tức mùng 7 tết)

Trần Thu Hà

Hành chính

0986.733.838

12

26/02/2015

(tức mùng 8 tết)

 Trịnh Thị Hiền

Kế toán

0902.131.911

13

  27/02/2015

(tức mùng 9 tết)

Nguyễn Thị Duyên

Y tế học đường

0934.336.638

14

28/02/2015

(tức mùng 10 tết)

Vũ Thị Phương   

Thư viện

0120.4132.948

 

         

Nơi nhận:

  HIỆU TRƯỞNG

 

 

- Như trên;

- Lưu: VT.

      (Đã ký)

 

 

 

 

 

     Đỗ Văn Lệ