Asset Publisher

Trường TH Yên Đức tổ chức hoạt động ngoại khóa “Ngày pháp luật”

Trường TH Yên Đức tổ chức hoạt động ngoại khóa “Ngày pháp luật”

Thực hiện công văn số 1016/ PGD&ĐT ngày 04/10/2017 về việc tổ chức Ngày " Pháp luật nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Căn cứ vào điều kiện của nhà trường, chiều ngày 02 tháng 11 năm 2017 trường Tiểu học Yên Đức đã tổ chức Ngày pháp luật nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.


             Bằng những hình thức tuyên truyền rất phong phú, các kiến thức về pháp luật đã được thể hiện bằng các các bài hùng biện về phòng chống bạo lực học đường, các bài tuyên truyền về phòng chống tội phạm, bài tuyên truyền về tác hại của trò chơi trực tuyến

Quang cảnh buổi tuyên truyền

Quang cảnh buổi tuyên truyền

         Thông qua việc tổ chức các hoạt động ngoại khóa về Ngày pháp luật góp phần tuyên truyền, phổ biến chủ trương, văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành thuộc lĩnh vực giáo dục; trang bị những kiến thức về các quy định an toàn giao thông, về cách phòng chống bạo lực học đường, cho học sinh; nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội; tăng cường nhận thức cho học sinh về vai trò của luật pháp trong đời sống để từ đó phát huy được tính tích cực, tự giác học tập tìm hiểu pháp luật của cán bộ, giáo viên và học sinh.

 

Hùng biện về phòng chống bạo lực học đường